Устав и отчети

Отчет за дейността на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки за 2019 г. можете да прочетете тук.

 

УСТАВ

на

„Сдружение на олимпийските отбори

по природни науки”

 

І. Общи разпоредби

Чл. 1 Структура

 1. Настоящият Устав създава структурата на „Сдружение на олимпийските отбори по природни науки”, наричано оттук нататък Сдружението, учредено като юридическо лице с нестопанска цел - сдружение, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 2. Органи на СДРУЖЕНИЕТО са:

(а) Общо събрание;

(б) Управителен съвет.

Чл. 2 Име /изм. с решение на ОС от 09.03.2017/ седалище и адрес

 1. Името на сдружението е „Сдружение на олимпийските отбори по природни науки”, или накратко – СООПН.  На английски език името се изписва така:  Natural Science Olympic Teams Association
 2. Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е в гр. София.
 3. Адресът на СДРУЖЕНИЕТО е град София, район „Средец”, ул. „Хан Аспарух” № 26, ап. 6.
 4. Пълното или съкратено наименование на СДРУЖЕНИЕТО, седалището, адресът на управлението и БУЛСТАТ номерът му се поставят върху всичките му документи и издания.

Чл. 3 Срок

СДРУЖЕНИЕТО не се ограничава със срок.

 

ІІ. Цели и дейност

Чл. 4 Обществена полза

СДРУЖЕНИЕТО се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза.

Чл. 5 Цели

 1. Да подпомага развитието на националните олимпийски отбори по математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, математическа лингвистика и този на младите физици.
 2. Да организира процеса на подготовка и участие на отборите в международни състезания.
 3. Да работи за отличното представяне на националните олимпийски отбори.
 4. Да съдейства за осигуряване на финансирането на подготовката и участието на отборите в международни олимпиади.

Чл. 6 Предмет на Дейност

Средствата за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО са:

 1. организиране на обучения и подготовка, както и лабораторни занимания;
 2. осигуряване на специализирана подготовка на членовете на олимпийските отбори по съответните научни дисциплини;
 3. осигуряване на лектори и разработване на задачи;
 4. публикуване на задачи от предишни олимпиади;
 5. сътрудничество с държавни институции, неправителствени организации и други юридически лица, с цел осигуряване  на подкрепа и развитие на националните олимпийски отбори;
 6. участие в състезания, международни форуми и други подобни.

Чл. 7 Предмет на стопанска дейност

(1) За постигане на своите цели, СДРУЖЕНИЕТО може да извършва и допълнителна стопанска дейност, която трябва да бъде свързана с изброените в чл. 5 цели.

(2) Предмет на свързана стопанска дейност по горната алинея са:

 1. Организиране на обучителни курсове, в областта на науките математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия и лингвистика, които са свързани с целите на сдружението и подпомагат тяхното постигане;
 2. Публикуване и разпространяване на информационни материали, по въпроси, свързани с дейността на горепосочените олимпийски отбори.

 

Чл. 8 Имущество

(1) Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от:

а) дарения, завещания и грантове от български и чуждестранни физически и юридически лица;

б) договори с държавни органи или с многостранни или двустранни международни организации;

в) доходи от имуществото на СДРУЖЕНИЕТО и от съвместни или самостоятелни дейности, целящи гарантирането на устойчивостта му и постигането на целите, определени в чл. 5 по-горе.

г) други доходи или приходи, придобити съгласно разпоредбите на закона.

 1. Предмет на дарение и завещание могат да бъдат пари, ценности, ценни книжа, движими и недвижими имоти, обекти на интелектуална и друга собственост.
 1. Всички дарения, грантове и завещания ще бъдат отбелязвани в специален регистър и волята на дарителя ще бъде уважавана.

Чл. 9 Членски внос и имуществени вноски на членовете

Общото събрание взима решения за дължимост на членски внос и/или имуществени вноски на членовете, както и определя вида и размера им, както и начина на внасянето им.

Чл. 10 Разходване на имущество

 1. СДРУЖЕНИЕТО може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейност, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и законите.
 2. Общото събрание взима мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове за безвъзмездно разходване имуществото на сдружението, когато е в полза на:
  1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
  2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
  3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на взимане на решение;
  4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват взимането на решения.

(3) СДРУЖЕНИЕТО подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в Централния регистър.

(4) СДРУЖЕНИЕТО не може да сключва сделки с лицата по чл. 10, ал. 2, т. 1 от този Устав, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

 

ІІІ. Членство

Чл. 11 Право на членство / изм. с решение на ОС от 09.03. 2017 г./

Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат дееспособни физически лица, “участници в отборите, формалните ръководители и участниците в подготовката на отборите” по математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, математическа лингвистика, на младите физици и други национални отбори по природни науки,  както и други лица, които са допринесли изключително за развитието на отборите.

Чл. 12 Придобиване на членство

 1. Членството в сдружението е доброволно.
 2. Кандидатът за член подава молба в писмена или електронна форма до Председателя на Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав, както и че отговаря на изискванията за членство в Сдружението по чл. 11.
 3. Председателят на Управителния съвет представя молбата за членство от кандидата на заседание на Управителния му съвет, свикано незабавно след постъпването й. Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕТО разглежда молбата и взима решение за приемане/неприемане на член с обикновено мнозинство. Датата на решението за приемане се приема за дата на придобиване на членството.
 4. Учредителите на Сдружението са негови членове по силата на учредяването.

 

Чл. 13 Права и задължения на членовете

 1. Членовете имат право да:
 1. участват в управлението на сдружението, като всеки член има право на едни глас в Общото събрание;
 2. бъдат информирани за неговата дейност;
 3. осъществяват контрол върху работата на СДРУЖЕНИЕТО и органите на  управление
 4. ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или на такива, възложени с решение на органите му;
 5. се ползват от резултатите от дейността на СДРУЖЕНИЕТО, съгласно разпоредбите на този Устав.
    1. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО са длъжни:
 1. Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на органите му;
 2. Да участват в дейността на СДРУЖЕНИЕТО и да работят за осъществяване на целите му;
 3. Да издигат авторитета на СДРУЖЕНИЕТО, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да се въздържат от извършване действия или бездействия, които противоречат на целите му или уронват престижа му;
 4. Да внасят в срок членския си внос или имуществени вноски, в случай че такива бъдат предвидени.
    1. Права и задължения, на членовете, с изключение на имуществените, не могат да бъдат прехвърляни и не преминават върху други лица при смърт.
    2. За задълженията на СДРУЖЕНИЕТО неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Чл. 14 Прекратяване на членство

 1. Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:
  1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния му съвет;
  2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение;
  3. С изключване;
  4. С прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО;
  5. При отпадане поради невнасяне на установения членски внос или имуществени вноски, както и при системно неучастие в дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
 2. Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде изключен с решение на Общото събрание, когато:
  1. Нарушава предвидените в чл.13 (2) задължения или
  2. Извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство несъвместимо.
 3. Отпадането се счита настъпило с взимането на решение за това от Управителния съвет, когато член на СДРУЖЕНИЕТО:
  1. Не е внесъл или е просрочил 12 последователни вноски по членския си внос;
  2. Е преустановил участието си в дейността на СДРУЖЕНИЕТО, като не е присъствал на повече от три последователни заседания на Общото събрание.
 4. Основанията по ал. 3 се констатират от Управителния съвет по документите на сдружението, който докладва отпадането на съответния член на Общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.
 5. При прекратяване на членството СДРУЖЕНИЕТО не дължи връщане на направените имуществени вноски и членски внос. Прекратилият членството си член е длъжен да направи просрочените имуществени вноски или членски внос за периода на членството му.

ІV. Органи

Чл. 15 Общо събрание на Сдружението

 1. Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО е върховният орган на сдружението и се състои от всички членове.
 2. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл. 16 Конфликт на интереси

Член на СДРУЖЕНИЕТО няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

   1. Него/нея или негов/а роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
   2. Юридически лица в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 17 Правомощия на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО

Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО:

а) изменя и допълва Устава;

б) избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

в) взима решения за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО;

г) приема основните насоки и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;

д) приема бюджета;

е) приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет;

ж) изключва членове на СДРУЖЕНИЕТО;

з) взима решение за наличие и размер на членски внос, както и начините и сроковете за неговото внасяне;

и) отменя решенията на другите органи, когато те противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СДРУЖЕНИЕТО;

к) контролира изпълнението на основните насоки и програма на сдружението.

Чл. 18 Ред за дейност и взимане на решения от Общото събрание

 1. Общото събрание взима решения чрез провеждането на заседания поне веднъж годишно.
 2. Общото събрание се свиква от Председателя на УС, а в негово отсъствие – от Заместник-председателя на УС по инициатива на Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението с предизвестие отправено до Управителния съвет, поне една седмица преди датата, за която е предвидено провеждането на заседанието. Ако в двуседмичен срок от уведомяването  на Управителния съвет с искането за свикване на събрание, той  не го изпълни, всеки един от членовете може писмено да поиска от съда по седалище на СДРУЖЕНИЕТО да свика Общото събрание.
 3. Общото събрание се свиква чрез писмена покана, съдържаща дневния ред на заседанието, датата, часа, мястото за провеждането му и по чия инициатива се свиква. Поканата се изпраща задължително до всеки един от членовете на СДРУЖЕНИЕТО по пощата (с обратна разписка) или по електронната поща с обратно известие, или по факс, най-малко в двуседмичен срок преди датата на провеждане на Общото събрание.
 4. До 5 (пет) дни от изпращането на поканата по предходната алинея  писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на СДРУЖЕНИЕТО и да се предоставят на всеки член при поискване.
 5. Заседанията са законни, ако на тях присъстват поне половината от членовете на СДРУЖЕНИЕТО. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда, независимо колко членове се явят. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове или техните представители, подписите им и се прилага към протокола.
 6. Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство (50 % + 1 глас) от присъстващите. Решенията по чл. 17. а) и в) и чл. 10, ал. 2 се взимат с квалифицирано мнозинство – 2/3 от присъстващите.
 7. На всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и протоколчика. Протоколът и списъкът на присъстващите членове, както и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завеждат в протоколна книга. Всеки член, присъствал на събранието, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите от него решения в протокола.

Чл. 19 Управителен съвет

  1. Управителният съвет се състои от минимум 3 и не повече от 5 лица –членове на СДРУЖЕНИЕТО.
  2. Управителния съвет се избира за срок от 3 години. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани неограничено.
  3. По решение на Общото събрание, правомощията на Управителния съвет могат да бъдат изпълнявани от едно лице, избрано от Общото събрание - управител.
  4. Управителният съвет избира от своя състав Председател на Управителния съвет и заместник – председател на Управителния съвет. Първите Председател на УС и заместник – председател се избират от Учредителите.

Чл. 20 Ред за дейност на Управителния съвет

 1. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя му, а в негово отсъствие – от заместник - председателя поне веднъж на всеки шест месеца или по писмено искане на всеки един от членовете му Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя.
 2. Управителният съвет взима решения на заседания, на които присъстват поне половината от членовете му.
 3. Управителният съвет взима решение с мнозинство от присъстващите, а решения по чл. 21 т. 2 и 3 – с мнозинство от всичките членове.
 4. Управителният съвет може да взима решения и без да провежда заседание, ако протоколът, удостоверяващ взетото решение/я, бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.
 5. При отсъствие на Председателя на Управителния съвет неговите правомощия се изпълняват от заместник – председателя на Управителния съвет.

Чл. 21 Правомощия на Управителния съвет:

  1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
  2. определя реда и организира извършването на общественополезната дейност на сдружението и носи отговорност за това;
  3. разпорежда се с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО, при спазване на разпоредбите на настоящия Устав;
  4. променя адреса на управление на сдружението;
  5. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
  6. подготвя и внася в Общото събрание ежегоден отчет за дейността си;
  7. приема членове на СДРУЖЕНИЕТО;
  8. взима решение за участие в други организации;
  9. взима решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не са в компетентността на друг орган на сдружението.

Чл. 22 Предсрочно освобождаване на член на Управителния съвет и отговорност на членовете на Управителния съвет

(1) Предсрочно освобождаване на член на УС на СДРУЖЕНИЕТО има при следните случаи:

  1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет;
  2. Със смъртта или поставянето на съответния член на Управителния съвет под пълно запрещение;
  3. При нарушаване Устава на Сдружението или системно неизпълняване на задълженията си, произтичащи от участието му в Управителния съвет. Установянането на нарушението се извършва от Управителния съвет с решение на мнозинството от членовете му.
 1. Предсрочното освобождаване на член на Управителния съвет става с решение на Общото събрание по предложение на УС, след установяване на нарушение по реда на чл. 22 (1) т. 3.
 2. На мястото на предсрочно освободения член на Управителния съвет Общото събрание избира нов член по реда, предвиден в Устава на Сдружението. Новият член на Управителния съвет довършва мандата на предсрочно освободения.
 3. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи интересите и имуществото на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 23 Председателят на Управителния съвет, а в негово отсъствие – заместник- председателят на Управителния съвет:

  1. сключва трудови и други договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите на СДРУЖЕНИЕТО;
  2. свиква и организира провеждането на заседанията на Управителния съвет;
  3. ръководи заседанията на Управителния съвет;
  4. изпълнява други задължения, възложени му по решение на Управителния съвет.

V. Представителство

Чл. 24 Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет и от заместник-председателя на Управителния съвет, заедно и поотделно.

 

VІ. Книги на сдружението

Чл. 25 (1) Председателят на Управителния съвет отговаря за редовното водене на книги с протоколите от  заседанията на Общото събрание, съответно на Управителния съвет. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги.    Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) СДРУЖЕНИЕТО води регистър на членовете си, в който се записват имената и адресите на всички членове.

(3) СДРУЖЕНИЕТО води книга на дарителите.

VІI. Прекратяване

Чл. 26  СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:

  1. по решение на Общото събрание;
  2. по решение на съда по седалище на сдружението в случаите, предвидени в закона.

 

 1. Ликвидация

Чл. 27  (1) При прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от Общото събрание лице – ликвидатор.  

 1. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, по решение на Общото събрание, взето към момента на вземане на решението за обявяване в ликвидация на сдружението, се предоставя на нестопанска организация със сходен предмет на дейност, за да бъде използвано за постигане на близки нестопански цели.
 2. Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно ­ чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на:
 1. Учредителите и настоящите и бившите членове;
 2. Лицата, били в състава на органите му и служителите му;
 3. Ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
 4. Съпрузите на лицата по т. 1-3;
 5. Роднините на лицата по т. 1-3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
 6. Юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящият Устав е приет от Учредителното събрание на Сдружение на олимпийските отбори по природни науки”, състояло се на 27 май 2010 г. в гр. София, изм. с решение на ОС от 15. 05. 2013 г., изм. с решение на ОС от 09.03.2017 г.
 2. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.